Etykiety samoprzylepne na produkty chemiczne

Informacja w handlu to podstawa. Każdy towar wypuszczany na rynek musi zostać w odpowiedni sposób oznakowany, tak by konsumenci wiedzieli, do czego dany wyrób służy, jakie składniki zawiera i czy przypadkiem nie stwarza on zagrożenia dla użytkowników. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku niebezpiecznych produktów chemicznych. Wszystkie ważne dane na ich temat muszą się znaleźć na etykiecie.

Etykiety samoprzylepne na produkty chemiczne – wymagania prawne

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące znakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, to w Unii Europejskiej nadrzędnym aktem jest rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (zwane też CLP). W momencie jego przyjęcia w prawie Wspólnoty zostały wprowadzone kryteria GHS (czyli Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) opracowane pod okiem specjalistów z ONZ. Przepisy mają zastosowanie do wszystkich substancji i mieszanin niebezpiecznych wytwarzanych i sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów, o których mowa w innych, bardziej szczegółowych dyrektywach istniejących w ustawodawstwie danego kraju.

Co powinny zawierać samoprzylepne etykiety produktów chemicznych?

Przepisy ujednoliconego systemu GHS dotyczą wszystkich wyrobów, w skład których wchodzi co najmniej jedna substancja lub mieszanina niebezpieczna. Na tego typu preparatach (poza określonymi wyjątkami) muszą pojawić się napisane w języku państwa wprowadzającego je do obrotu:

  • dane wytwórcy i/lub dystrybutora;
  • nominalna ilość substancji lub mieszaniny;
  • identyfikator produktu;
  • piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia;
  • stosowne hasła ostrzegawcze;
  • zwroty mówiące o rodzaju zagrożenia i środkach ostrożności;
  • informacje o właściwościach fizycznych i wpływu na zdrowie człowieka.

Druk etykiet chemicznych samoprzylepnych

Każdy element opakowania substancji uznanej za niebezpieczną musi być wykonany w prawidłowy, zgodny z przepisami sposób. Przy produkcji etykiet chemicznych samoprzylepnych konieczne jest zastosowanie trwałych i odpornych na uszkodzenia nośników. Zwykle wykorzystuje się folię z tworzyw sztucznych lub papier termotransferowy. Ważne jest również dobranie stosowanego rodzaju kleju, tak by bez problemu przylegał on do powierzchni opakowania. Pamiętajmy, że tylko odpowiednio wyspecjalizowane firmy poligraficzne mogą wydrukować etykiety samoprzylepne w sposób spełniający wszystkie wymagania prawne, gdyż posiadają stosowaną wiedzę oraz odpowiedni sprzęt i materiały.